Sabtu, 23 September 2006

SUNGAI MANIK BAMANDI DARAH


SUNGAI MANIK BAMANDI DARAH


Nia pang Parang Bungkol pusaka nang bangaran 
si Buruk dalam simpanan ampunya carita.

Guling gail awak si Mail Rudo taampar di atas titian nang hudah kada babatis batangan, kaampatnya pagat marga timpasan parang bungkol si Utoh Putih. Mahadang kutika nyawa cagar bapisah awan jasad. Banyu jaranih landas di bawah titian manjadi habang samunang dimumuie darah. Dasar kaitu pang adat urang bakalahi tih, salah saikung tantu pang kacundang, sangkala maka am tatawa ganal manarima habuan patang nih darah dalam jantung makanan ku!. Imbah asar Mail Rudo balapas saurangan kadada saikung-ikung umat nang rigi mahadapinya. Sapucuk pistol .38 nang hudah kahabisan pilur magunai taandak di higa mayat.

Labaram galo sa Bandang DOan, Parit 6, Sungai Manik, banyak pang bubuhan Banjar nang taumpat piasat didasak leh batalo kapala kominis nang bangaran Ah Pau, Ah Boon awan Ah Jang bamarkas di Sungai Tungko. Pambunuh Mail Rudo urang gancang PKM harus ditangkap salakasnya ujar.

Utoh Putih, Alai tutok baanak dua, nang panghaluinya bibinian jua hanyaram bisa badiri rabah bagana di Pakan Arba, Parit 6, Sungai Manik wayah hintutih. Talalo kapuputihan pangawak tuh pang lagit hidin rikit bagalar Putih. Kawan sahati wan arwah ninik sama juharanya napa. Mail Rudo Banjar Sungai Tungko, Sungai Manik urang lawas nang manjadi garumbulan PKM di bahagian risek. Imbah Japun sulindar sidin ditugasakan mancari ahli hanyar dalam daerah Sungai Manik. Angkara kada pati banyak nang hakon bubuhan Banjar mandangani pajuangan kominis. Ayungannya Mail Rudo bakaras bapaksaan siapa nang kada katuju alamat bakal manarima musibah. Saban harian bilang kada kakurang ham anum tuha habis ditangkapi marga kada hakun tutih. Siksaan, disumbalih, diguni dibuang ka Sungai Perak, ditimbak, dirujak (sula) sarabanya ham, matan purun banar sama sabangsa. Ai, urang bapangkat ganal kalo tantu ai lakas kalumpanan wan diri kada kalakon tuh lah!.

Wayahitu kada sadikitnya urang Banjar awan urang Malayo nang manyukung kominis. Kada batinggalan ada haja tuh jua urang Banjar nang bailmu harat dalam pakalahian umpat jadi talibarut kominis. Urang-urang nang kaya nitu tih pang nang manjadi duri dalam daging kanu bubuhan sakaganaan. Talalo mangapung pangkat sanggup mambunuh, manyalukuti rumah, harta banda sarabanya ham, matan kada bakiraan lawan bangsa saurang. Nang mana pina pamburisit dipaksa pulang mambayar yuran asal maumpati Parti Kominis.

Panghidupan bubuhan Banjar di Sungai Manik magin piasat salagi katakutanan, kada kakurang nang tapaksa pindahaan manyubarangi Sungai Kinta baandah ka Kampung Balun Bidai, Kampung Gajah, Perak, di situ tih bilang padang Banjar haja jua.

Ari hanyar haja imbah luhur, banyu bandang baalun ditampur angin adui rawannya diitihi, Si Utoh Putih nang rahat basahanan guni hubi pina baapik banar maurak langkah maampahi titian Pakan Arba tampat kaganaan hidin. Babaya sampai di muhara titian……………

“Tumatan di mana tih Toh, tia badapatan am kita arinih lah hai.” Rawa si Mail Rudo nang mangacuk bapakaian kominis, pistol wan lading binit batangkitan tangan bakacakan haja ka pinggang umai arainya ai. Tumatan di mana kah bangsulnya tutih cakada katahuan, balajuran tacugut ha di panangahan titian.

“Hanyaram bulik tumatan di Cikus tih, bacari hubi nia pang nah, ampun ulun umpat lalu tuannya ai.” Sahut si Utoh Putih hormat.

“Bah, diandak hulu guni hubi tuh Toh ai, sarana badadas banar ah, napang nang cagar dikapong, kada bataha bukah juaha rumah hintutih.” Garau bunyi siwara Mail Rudo baastilah mahimati. Maantara hakun wan kada tapaksa ai si Utoh Putih mangiring bacara tuan ganal pang nang ampun parintah. Imbah labau guni hubi diandak di atas titian. Pabila hudah badiri bahahadap banjar badudua nia pina pantar banar pangawak, tagal saikung putih nang saikung banarai pinda tahirang.

“Mauhaja paampihan kita badapatan patang nia sako,” jar si Mail Rudo manyurung udap.

“Napa garang hajat diikam nia Mail pinda lain banar kuyaan, bakakaruan tuan ganal ai.” Sambut si Utoh Putih bamula pina kada nyaman hudah pangrasa.

“Paraya ah bapiragah kada manahu Toh ai........janji diikam arituh di mapa am?……bilang batuhuk diaku mahadang hampai damini kada sing jawapan.” Harungut urang gancang PKM manumpalakakan.

“Kada Mail ai, aku inda umpatan amun pajuangan nang cagar manbinasa ka bangsa saurang damia, sadangan bajuang hagan manganyangi parut saurang lawan anak bini ku laginai bilang hudah kada kasandangan am........ kada......... cakada tih pang.” Nahap jawapan si Utoh Putih gilir nih.

“Umai matan karas banar pahatian diikam nia lah Toh …………di napa tuh ai…….mun hudah daminto kahandak diikam basiap ha lah.” Muha si Mail Rudo bamula habang tanda kasarikan balaluan mandahut ka pistol nang mambangal di pinggang mantating palumpongan maampahakan kanu si Utoh.

“Jangan…….. sinjata jangan dipamainakan Mail ai……. kada mambadae ah kita sarumpun diikam kada bahinaman langsung, pariannya aku kadada lagi siapang nang cagar mambari makani anak bini ku kayina………ampuni haja ah tuan ganal ai,” rista si Utoh Putih inta marasi.....

“Dam…....!!!,” bunyi sindawa malatup kali pamugaan bakukus baju usang si Utoh Putih dihinggapi pilur. Hidin magun ai kada sing garakan. Bubuhan Banjar nang sakaganaan wan hidin kada nang waninya manyasah, basintup barataan ka dalam rumah papasingnya katajutan napa.

“Dam……!!!, dammmmm ……..!!!,” manalo das hudah timbakan pistol Mail Rudo lamun magunai pilur kada baupaya manambusi pangawak si Utoh Putih.

“Bangsat banar taguh pang diikam nia alah Toh……tahani lagi nah.” Hingkau urang ganal PKM kababang, kada sadar sindawa nang di dalam palumpongan hudah malatup kaanamnya. Batuhuk jarigi si Mail Rudo mangatik pilatuk pistol nang hudah puang kada bapilur lagi tutih, rahatan kakariwih.

“Labukkk………!!!,” timpasan parang bungkol nang bangaran si Kandal Larap Utoh Putih hinggap di pagalangan tangan kanan basadinan pagat.

“Labukkk......!!!,” sabakas pulang tangan kiwa si Mail Rudo umpat mandabuk gugur ka tanah. Hidin tarus mailai timpasan, gilir nih mata parang bungkol Kandal Larap nahap manganae lintuhut kanan panggal mandabuk. Napangada ah, pada taampar am Mail Rudo di atas titian. Si Utoh Putih sasain mangila kagarigitan, batis kiwa pulang mangalitik bacarai wan awak aleh timpasan hidin nang paampihan.

Guni nang baisi hubi disahan ai baasa, manginjung bulik baampah karumah maninggalakan si Mail Rudo nang rahat mangaur kasakitan.............Markas PKM di Sungai Tungko gigir gampar pabila mandangar habar Mail Rudo mati dibunuh. Napa lagiam pada barara garumbulan kominis nang di kapalae urang kanannya si Ah Pau, papasingnya batatingan rifel MK5, badadas maampahi Bandang DO, Parit 6, Sungai Manik.

“Ai yaa…… kaki, tangan semua kasi potong habit ka………..manyak cilaka itu olang.” Garunum kapala kominis si Ah Pau babaya tatireng mayat Mail Rudo nang magun bahayangkangan di atas titian. Bubuhan Banjar sa Bandang DOan kada nang waninya bahuyung maliatakan tumatan di lulungkang rumah papasingnya pang.

Ari sasain landung ka patang, garumbulan kominis mangunai barucau basurah Cina nangapa kuang nang disambati cakada tahu ham. Kada sawat lawas baparintahan am samunyaan tuha anum disuruh bakumpul di hadapan Pakan Arba habis pang saban buahan rumah nang paparakan situ tih digandahi. Hakun kadanya tapaksa ai barataan baalah, labaram bakipoh kana soal siasat tunggal ikungan, si Utoh Putih nang ampun gawian lagin taumpat haja tuh jua. Kamandakannya bubuhan Banjar barataan batarukuian haja bakulim mati bapiragah kada pinandu pang siapa nang ampun angkara. Ayungannya kapala kominis si Ah Pau ampih bakaras tagal awan basarat amun dalaman samingguan nia magun si pambunuh Mail Rudo kada tatangkap alamat pang Bandang DO cagar manjadi padang jarak padang takukur ujar!

Mayat Mail Rudo ditayut wan tali ka kayu panjang aleh garumbulan PKM tutih. Amun diitihi bilang maras banar kada ubah kaya mangandar baek nang hanyar taulihi imbah bagarit. Cagar kamana kuang mamatak, han tia ditimbai ka dalam sungai Perak haja kah sako. Tanganga ganal am sang kuradal tapampah habuan.

Warga Banjar barataan hudah sapakat manyuruh si Utoh Putih saparanakan pindahan maninggalakan Banding DO salakasnya. Maklum haja lah muntung guri wadi kawa haja dipisiti, amun muntung manusia siapang nang hingkat manduga. Tagal napa pulang ujar nang ampun diri…………….

“Kada bubuhanai, anggaran diaku ha nang maharagu diri saparanakan, warga ku di sia nang tapaksa mananggung kapisatan sabarataan……… cakada rigi sahama-hama am……….maraha satatayuhnya.” Bilang batuhuk dipujuk diguloki lamun hidin magun bahimat kaitu tih pang.

Manalo hari hudah balalu, Emoh sahabat rakat Utoh Putih nang hanyar haja mandangar habar mangunyur maninggalakan Balun Bidai manyubarangi Sungai Kinta pina kada sabar handak mandapati hidin di Bandang DO, kawan sahati, sailmu sama juharanya labih pada badangsanak, cakadanya purun mahijaakan.

“Pariannya diako madam maninggalakan Bandang DO nih …….. Tia mati jua magun Moh ai……….ajal wan maut bacara hudah di tantuakan, siapang nang kawa mahalang.” Surung pandiran Utoh Putih nang hanyar haja imbah bamakanan di rumah hidin malam tutih.

“Ai, umai jangan kaitu ai…………napa garang pangrasa diikam Toh?,” sahut si Emoh asa tababar.

“Kada ah….. kaluko ai,” jawab hidin handap.

Walau dimapa gin si Emoh magun ham asa balisah napang pinda lain banar parangai sahabat hidin nang sasain ambak bilang banyak mainggihakan pada malilit pandiran. Sarajin amun lawas kada badapatan kadamia cakada bakakaringan gusi palapauan tantan.

Ari hudah mamulai landung malam, nang badua badangsanak tutih magun haja pina garunuman.

“Moh…….., pariannya janji ku sampai………..sarana ah diikam bangangalih mambawa mayat ku ka Balun Bidai, kuburan di sia haja jadiam……tagal jangan diikam kalumpanan am……anak bini ku bawakan bulik, sarahakan kanu kula warganya di sana lah………sapanjangan kita badangsanak mun ada talabih takurang ku inta halalakan dunia akhirat….., kanu diikam di sasadangi haja manjuhara tuh Moh ai……..baapik-apik mamilih kawan anggaran nang aur anju ataran ha pahanti am…… Lagi sabuting dangsanakai ai……tagal jangan dianggap diaku mahalau diikam lah……, esuk baluman luhur dilaksi diikam baisur tumatan di rumah nih, cagar kamana tulaknya diikam cakada batangatan, kada napa apa ah tutih ………….diaku asa katuju manyaurangan banar ham nih!”

Basadinan marigap pangrasa si Emoh mandangar kuyaan hidin, laluan badiri maragap kanu nang dangsanak. Baruboi am banyu mata marista badudua, muntung bungkam papasingnya. Cagar sampai jua pang janji dangsanak ku nih jar dalam hati Emoh. Samalaman maning kada baguguringan aur bariristaan kalakon tutih pang hampai taka siang.

Ari magun haja tatarauan, nang badua badangsanak hudaham tacugut di pinggir sumur pamandian.

“Ayuha dibawa baduduk Toh ai……. Bismillahirahmanirahim………..” Ujar si Emoh mambacakan ayat mandi suci sambil manguboiakan banyu mamandie si Utoh Putih sampai talah.

Barau api di dapur bini hidin rahatan baharaguan maulah pupuluran hagan pagi kayina napa. Marasnya ai hidin bacara kadatahu pang di kisah urang badua badangsanak nia, damati tih dasar kalakuan urang juhara kaya sarajin haja, nang pina bamamandian kalakon tutih.

Bandang DO hangat babandering mambari tanda pagi baugah tangahari sampai am hudah kutika badua badangsanak kana bapisah. Salah saikung tapaksa mamingkuti janji.

“Ingatakan pasan paguruan dangsanakai…………walau nyawa di hujung bubuhan ………jangan hampai kalapasan ingatan diikam kanu nang badua tuh lah.” Pasan si Emoh kanu si Utoh Putih. Badua sahabat baragapan pulang hagan kali nang paampihan…………….

“Barilaan kita dunia akhirat,” ujar!

Si Emoh malangkah maninggalakan nang dangsanak mangunyur kada sing kulihan, kamana kah nang cagar dituju cakada tahu ham.

Imbah solat zuhur tangahari tutih, bamula asa kalat mata si Utoh Putih marga kada baguguringan samalaman napa. Anak hidin nang pahaluinya hudaham marinuk kajanakan guring barabah di pinggir lulungkang di anjung surung. Angin Bandang DO mangugus mandingin, hidin umpat barabah di higa nang anak ayungannya mariot am bigi mata langsung taguring jua.

Ari landung maampahi patang. Arinih napa kah maka Bandang DO ranai guranyap kadada talihat nang pina gagaliwalak kaya sarajin, papasingnya aur baranaian di rumah haja kaluko barataan magun asa hancat imbah kamatian Mail Rudo, digampak garumbulan kominis atanapi rahatan mangira waktu timpoh saminggu tutih kah!. Kada sadar maanam ikung garumbulan kominis tangah karayapan mamaraki rumah Utoh Putih kabujuran pulang bini hidin wan nang anak panuhanya kadada di rumah tulakan maunjun iwak pupuyu sapakawanan. Bah, bilang ayagahan garumbulan Cina PKM manjinguki lulungkang, raifel MK5 baancaman ham. Babaya tatireng hidin nang tangah kajanakan guring tutih, sadangnya ai palumpongan MK5 dicuncumakan ka kapala tumatan di luar lulungkang.

“Dahui……!!! dahui…!!! dahui….!!!,” manalo das sindawa mamuntahakan pilur. Bacara hudah sampai ajal, langlam tarus kataguhan hidin kada batinggalan sahama-hama, mangarabuak am darah dalam jantung, di napa tuh ai!. Kamandakannya anak halui hidin kada diapae leh garumbulan PKM tutih, kuciak papar pang inya katakajutan, bakayukut mancamba ayahnya nang hudah kada banyawa lagi.

Galahakan tatawa ganal garumbulan Cina kominis tanda puas napa, kamatian Mail Rudo hudah babalas, balaluan kuntu-kutunan maninggalakan Pakan Arba, Bandang DO baampah bulikan ka Sungai Tungko.

Si Emoh nang dalam pajalanan maampahi Bandang DO mangisit taparaung, baik jua lakas tatireng bubuhan Cina PKM nang galahakan kahimungan tutih tumatan jauh. Balajuran ai hidin batimbai ka padang tagah manyungkupakan pangawak. Parang bungkol nang bangaran “si Buruk” bagangaman ham pariannya katamuan leh bubuhan ninto tih alamat maantara pang jua sako kamandakannya magun haja hidin dilindungi Tuhan kada saikung-ikung nang maliatinya. Baruboi am banyu mata hidin manganang si Utoh Putih, kada lagi am sako dangsanak ku nih!. Babaya jauh haja bubuhan garumbulan Cina PKM hintutih, bukah mancicing am hidin maranduk rapukan di pinggir bandang maampahi rumah Utoh Putih nang hudah mulai barumbung manusia.

“Ayuha badahulu bacara hudah sampai pang janji diikam dangsanakai, kada hingkatai.” Ujar hidin wayah malihati mayat si Utoh Putih di rungrupan. Barataan bubuhan Banjar sa Bandang DOan batarukuian haja janazah harus dikuburakan ari nia jua ujah. Bacara zaman darurat nang sarabanya kakurangan tutih hampai taka malam am hanyar bakatuntungan.

Han napa tia bujur, amun muntung guri wadi hingkat disumpali dipisiti. Muntung manusia siapang nang hingkat manduga, tantu banar ah hudah ada nang anju ataran, tida di manang bubuhan PKM tutih tahu pada si Utoh Putih nang ampunya angkara!

Mangkining ham parang bungkol si Kandal Larap nang hudah kada bapagustian basangkutan di tawing. Satu kutika kayina diikam nia pang nang cagar ku mandiakan lawan darah bubuhan satro haram jadah ninto jar hati si Emoh nang rahatan mausap mata parang bungkol paninggalan dangsanak sahati hidin.

Wayah saminggu hudah balalu kamandakannya Bandang DO kada bajadian nangapa apa, walau dimapa gin bubuhan nang bagana di situ tih magun ham asa hahayaan maklum haja lah janji kominis hingkat ah di pacayae!. Dalam nang pinda ranai-ranai tutih bubuhan Cina PKM hudaham talah maulah sabuting lagi markas halui nang kurang labih sakuli meter jauhnya pada Bandang DO tutih. Batujuan sagan mahawasi awan bakempen nang lakonnya kada sisiapa pang nang hingkat mamardekaakan Tanah Malayu nia salain PKM. Bah, banyak jua malaran bubuhan Malayo awan Banjar di daearah Sungai Manik nang lain bamula tapangaruh dirasapi sambalnya umpatan jadi garumbulan basinjata, amun nang pamburisit jadi mata talinganya barang. Ujar!

Markas PKM intang Bandang DO kada mandapat sambutan barang sahama. Pajuangan waloh bajarang nangapa kuang amun pamarintahan labih puaka limpada bubuhan warga Japun. Kalakon ninto pang anggapan bubuhan sa Bandang DOan. Nanar garigitan haja tukohnya sabarataan.

Garumbulan kapala kominis nang di markas ganal Sungai Tungko hudah mamulae balisah angkara kempen PKM langsung di pahawai aleh bubuhan Banjar sa Bandang DOan, nang magun bakaras bapahatian wadi, matan mancilaka banar jaritu nih. Ayungannya garumbulan PKM tapaksa mangunaakan kiraan lain, saban hari kada bamandak baulah huwal, kada cukup lawan makanan, harta banda urang pulang dirampasi, tatanaman umpat takundangsai dijajak didahuti. Lamun magun haja kada mambari bakas sasain manambahi barau di hati bubuhan Banjar nyata banar am.

Imbahnya napangada ah, Si Ah Pau, Ah Boon awan Ah Jang urang ganal PKM baparintahan nang malalain am. Amaran ahir kanu bubuhan Bandang DO ujar. Amun asa kada rigi maitihi Bandang DO manjadi padang halilintar, dalam tempuh saminggu harus dikumpulakan bibinian nang anuman kada kira ai, baik anak dara, bini urang janji siapakan pang lakas. Bacara bubuhan si kulup nia hudah lawas banar aur mandalinding tantan amun aur batagihan ninto haja di mapang hingkat bajuang mamarangi British dudi, kada kalakon tuh lah!

Hikamam, satu parintah, sabuting tagihan, nang bilang manyangkal kanu bubuhan Banjar sa Bandang DOan. Kamanang cagar baadu bacara wayah darurat kada ba Panghulu, kadada Sidang di mapa am nah!


Haji Abdul Kadir, anak lalaki Hj. Bakri tumat bini anum
 mamuruk manggayaakan jubah paninggalan arwah ayahnya

Haji Bakri, Banjar bubuhan Rantau di banua Kalimantan bahijrah ka Sapat, Sumatera. Tumatan Sapat hidin baandah pulang ka Batu Pahat, Johor. Hidin taulihi jodoh di sia tih. Bini nang tuha bangaran Patmah binti Hj Hassan malahirakan dua ikung anak Zainab wan Abdul Majid. Bini nang anum bangaran Samiah binti Hj. Abdul Jalil dikurniae tiga anak Abdul Kadir, Abdul Hamid wan Siti Sarah. Urangnya lamah lambut, pandiran kada suah maninggi diri matan kada di sangka ham, hidin nia urang nang bapangatahuan luas wan sarabanya ilmu duniya akhirat. Hidin mandangar habar bubuhan Banjar banyak di Sungai Manik tuh pang katuju baampah ka sia sabalum Japun mamarintah Malaya. Hidin pang jua nang banyak malajari, mambujurakan akidah ugama kanu bubuhan di Sungai Manik, nang ahirnya hidin mandapat galaran Patuan Guru.

Patuan Guru Haji Bakri hudah baulah satu pakatan sulit wan bubuhan Bandang DO nang katuju manantang Bintang Tiga.

“Amun sawat batagihan ka bibinian pulang matan talalo-lalo banar am bubuhan si haram jadah nia,” ujar hidin hudah bamula pina garigitan.

“Cakada lain parang bungkol pang satronya si haram jadah ai”. Garunum hidin pina habang miar hudah muha tanda barau.

Pamugaan lapan ikung bibinian nang kawa takumpulakan, tagal lima jua nang sanggup, ninto gin bilang batuhuk mamujuk, manguloki. Dasar banaraan jua, siapang nang rigi jadi hulun gulimingan garumbulan PKM nang kada tahu di basa ninto.

“Cakada nang kami bungol manjulung budas kanu bubuhan ninto kakanakan barataan ai, agar umpan satumat banarai,” ujar Patuan Guru Hj.Bakri manahapi.

Amaran garumbulan PKM tinggal talo hari lagi, bubuhan Banjar papasingnya mangilir mata parang bungkol nang bamacan ngaran Si Kandal Larap bilang hingkat digundulakan ka kapala kalalandapan. Wayahitu lah mun handak maitihi sarabanya lampahan ilmu bubuhan Banjar. Ada nang barandam dalam sumur buruk bamamalaman, bawirid kada sing rantian, mandi basiku tunggal, andung, wafak jua ah bilang kitikitingan. Ai, cagar maantara hidup wan mati kalo jangan dipamain!

Rumah Patuan Guru Hj.Bakri basubalahan surau nang di Parit 8 tutih malaran jua ganalnya, kayu harat ulahan zaman British kukuh wan padu. Di dalam rumah tutih pang bubuhan Banjar maatur sarabanya hagan bahantup wan garumbulan PKM. Matan carirapan ham parang bungkol pusaka padatuan bawaan tumatan di banua nang kabanyakannya hudah bapalas lawan darah Olanda. Dasar hudah tauji kaharatan papasingnya napa, wayah digunaakan mamarangi panjajah di Banua bahari, ninto tih pang lagit taungkaian bamacam ngaran atawa galaran nang kada suah didangar.

Patuan Guru Hj.Bakri kadada baanak lalaki ganal wayah tutih, nang ada saikung cucu lalaki jua am, bujangan 20an. Acil ngaran cucu kasayangan hidin tutih. Si Acil nia, cakada maharai jua macalnya bacara urang anum pang, napa ubahnya kaya kakanakan damini. Marga kamacalan tutih pang sidin lakas diisie, bilang mahibak ai ilmu Patuan Guru Hj.Bakri baandah taka dada si Acil, pada magin manjuhara ha si jambulita nia.

“Nah cung gagaman hagan diikam,” ujar Patuan Guru Hj.Bakri manyurungi parang bungkol si Mandam Layu kanu nang cucu. Bah harat, bahulu akar haur batung, barumbai pulang awan parca kain habang di hujungnya asa mambari piyang amun ditireng. Napangada ah, pada lihum bapair am si utoh Acil taulihi nang kadamia.

Bandang DO ranai guraknyap saban buahan rumah kadada baurang. Barataan hudah baandah ka rumah Patuan Guru di Parit 8 Markas bubuhan Banjar napa.

“Mudahanai kita barataan dilindungi Allah ……..Allahuakbar,” ujar Patuan Guru Hj.Bakri wayah malapasakan bubuhan Banjar nang mamulae bagarak tangah malam cagar mamaraki markas PKM di muhara Bandang DO. Kayatapan am papasing nya bilang ilah Ninja lah hai………bapala! Nang tatinggal awan hidin Emoh, Acil, Sukri, Sabran, Ali awan Amat Tuban. Batinggal kada baarti pamburisit bubuhan ai……………….saja batinggal ada kiraan!

Pagi Sanayan mancirat cahaya matahari tumatan di subalah timur manarangi buana. Sampai am hudah saat awan kutikanya bubuhan Banjar Bandang DO manunai janji awan bubuhan si haram jadah PKM tutih. Bubuhan bibinian Banjar nang 8 ikung sasain cariningan bacara hanyar haja pang imbah ditatapi, dibingkingi bah asa kada hingkat ai mamadahakan rambang pang bigi mata amun disuruh pilihi tunggal ikungan.

Bibinian nang pamugaan bilang takurisit katakutanan, bamula pina habang muha papasingnya ai napa jua garang? Barau tukohnya ninih, bah cakada jua ah marga hanyar haja imbah tanginum banyu garangsang Patuan Guru, nyaman kayina kadada nang lamah sumangat atanapi lamah buluan pabila bahadapan lawan bubuhan si kulup haram jadah ninto tih, nang kaduanya pulang kaluko ada nang kada katahanan malihat darah mangarabuak di wadah pakalahian.

Uma umai kabubungasan alah, anak dara nang talo ikung nia, siapang nang ampunya nih. Emoh, Acil awan Sabran hanyaram talah dibingkingi manyalumur jadi bibinian. Harat jua malaran hasil tatapan bubuhan bibinian Banjar Bandang DO, mauhaja sako hingkat mangalahakan bubuhan pundan nang gagaliwalak. Tagal baingat lah jangan sampai tasilak landau, patara banar kaliatan bulu batis nang mahirang tagah ninto…………labarrrr….pacaham lubang!

Kurang labih pukul 9.00 pagi, bajurut bubuhan bibinian tutih bajalan sabarisan maampahi markas PKM di muhara Bandang DO nang di dahulue aleh Ali awan Amat Tuban sabagai wakil panyarahan, ditangati sama sakali mambawa sabarang sinjata ujar. Tagal Banjar ah, tampulian rigi batinggalan wasi amun cagar maampahi galanggang kalahi kadamia. Papasingnya lading balati rarapan bulu hudaham lawas basisipan di pinggang, tagal talindungi baju banarai lagit kada kaliatan. Pintar!

Garumbulan kominis di markas Bandang DO galahakan tatawa pina kada sabar lagi mahadangi, nang paiyanya si Ah Boon, Ah Pau awan Ah Jang tutih pang salaku kapala ganal PKM napa. “Syok mau mali hooo……………”

Asa lilihan malihat anak dara nang batiga bajalan pandudian di balakang, napang papasing nya bakalumbunan wan tapih tagan kada sing kaluaran. Umai panyupannya ai, supanan nangapa kuang amun tangan baganggaman ka hulu si Kandal Larap, si Mandam Layu awan si Tungkih Kiwang. Sahahapa panjalan tajarunjung napang bacara urang kada mahir bajalan bapakai tapih bairitan damia. Marasnya ai……….

Patuan Guru Hj.Bakri nang tatinggal manyaurangan matan kada sing bunyian lagi, tasbih bilang kada sing lapasan ditangan, aur bawirid pang kada sing mandakan di atas surau. Kakanakan nang halui-halui ginai cakada nang waninya mamaraki.

Sapuluh am ayuangan salamat sampai bubuhan bibinian nang bajurut tutih di hadapan markas PKM muhara Bandang DO. Balajuran ai si Amat Tuban awan si Ali manyarahakan ka bubuhan kapala kominis tutih. Bah, galahakan tatawaan ganal kasukaan napa. Ibarat bulan gugur kaasuhan jaritu nih, matan kada di sangka ham bubuhan Banjar sa Bandang DOan nang bunyi karau-karau pawanian malawan Bintang Tiga kalinya matan gampak haja pang. Bilang galo samarkasan parucauan basurah Cina, mawada tantan pang kalo ah. Cilaka 13 banar!.

“Hei tepi lah……lo sana.” Ujar salah saikung kapala kominis mahingkau sambil manandar kanu si Ali wan Amat Tuban kasar. Balaluan mamarisa ai si kapala kominis batalo tutih tumatan di barisan hadapan disilaki salungkui urang tunggal utingan. Rambang banaran bigi mata garumbulan PKM. Nang lain umpatan jua barumbung kada ubah kaya si macan nang rahat kalaparan daging manusia. Imbaham nyanyat kada tajaga lagi markas taktikal.

Nah hikamam……….Si Ah Boon kapala kominis hampai ka giliran diyang bungas nang ka lima……….

“Ai yaaa……manyak cantik lo ha....” Jarigi bamula pina marayap kapingin manjapaie pangawak urang. Babaya maragap handak mancium…………….

“Bangsat satro babi haram jadahhhhh……… Alahuakbarrr!!!,” hingkau si Emoh sing hangkuaian.

“Nah ambil habuan ikam sangkala.”

Labukkk........!!!, si Kandal Larap hinggap ka sasaran tanda patuh awan pagustian. Mandabuk am kapala si haram jadah bacarai awan awak, mangalagusak am darah dalam jantung mambasahi bumi Sungai Manik. Acil manatar kanu si Ah Jang nang hudah katakajutan.

Labukkk……..!!!, mata parang si Mandam Layu hinggap ka habuan, sabigi pulang kapala mandabuk gugur ka bumi, layu banaran.

Bukkkk.......!!!, timpasan diayun aleh si Sabran nyata banaran si Tungkih Kiwang nang kada suah ingkar wan panuanan panggal dua am panggawak si Ah Pau. Tungkih Kiwang magun haja asa kada puas. Baasa baayun manungkih puhun gulo satro, pagat basadinan, humbalingan am talo bigi kapala di halaman markas Bintang Tiga. Nia hanyar bujur kapala kominis!

Bubuhan Banjar Bandang DO nang hudah satangah malaman maning basungkup di rapukan, dalam parit karing, timbulan kaya kulat busut, manariap manyasah ka anak buah Bintang Tiga nang rahatan kapipiyangan…………

“Allahuakbarrrr”!!! Babaya taparak haja lawan satro nang rahat bakatumbahan tutih matan kada baantara lagi rawis tantan kagarigitan napa. Balum sawat mantatingakan sanapang hudaham malabuk dihingapi mata parang bungkol. Bah, bilang kaya manabang gadang pisang, tiga puluh ampat ikung garumbulan PKM habis taampar di tangan Banjar Bandang DO. Darah mahabang mambasahi bumi, mayat galing-galingan, sinjata satro humbalingan, mandakannya kadada saikung-ikung bubuhan Banjar nang takorban atanapi nang balukaan, baju silawar papasingnya jua am nang mahabang kacuratan darah si haram jadah. Bangsal markas garumbulan PKM kalampacaian disalungkari. Cah, napang ada isinya pada baras saguni jua am lawan pakakas dapur pamasakan. Cakada banyak surah balajuran disahan aleh Acil baras nang sagunian tutih, ranai garutuk. Walau dimapa gin asa hiran, raifel MK5 nang hambur tauran hintutih sapucuk kada nang kapinginnya bubuhan Banjar manjatue. Kada katuju marga kada mahir mangguna akan kaluko jadi dihija daminto haja. Mangararau am mandah markas halui KPM di muhara Bandang DO kana salukut. Baarti kamatian arwah Utoh Putih sudah babalas!.

Bakumbah bubuhan Banjar mambarasihi awak papasingnya dalam parit ganal di hadapan rumah Patuan Guru Hj.Bakri. Hudaham hahalulung siwara si Pakacil Sukri nang kada umpatan di galanggang patarungan.

Surau parak rumah Patuan Guru Hj. Bakri

Azan di atas surau mananda akan hudah masuk waktu zuhur. Imbah talah solat awan bamakanan tangahari tutih bubuhan Banjar taampar barataan mahibak pang anjung surung, palatar, sarambi rumah wan surau kapanatan napa. Kacuali Acil, Emoh, Sabran nang magun haja pina kalambisikan mangisahakan tumatan A-Z kanu Patuan Guru sarabanya bajalan lancar saumpama nang kaya dirancang ujar. Lihum bapair Patuan Guru Hj.Bakri mandangarakan puas.

Markas ganal PKM di Sungai Tungko habarnya tangah gigir gampar ilah anak hayam kahilangan ibu. Kakalahan nang kada di duga talo ikung pagawai ganal turut manjadi korban, umpama sudukan duri bawisa bangat dalam sajarah pajuangan PKM di Hilir Perak. Pahadangan pagawai nang lain sampai, barataan garumbulan kada nang waninya manjinguk Bandang Do aur batahan di situ tih pang.

Bubuhan Banjar nang bahimpun di rumah Patuan Guru lain pulang kisahnya. Lalaki, bibini tangah auran manguntingi kain cagar diulah wafak Salindang Habang. Patuan Guru Hj.Bakri hudah mandapat firasat, angkara patumpahan darah di muhara Bandang DO cakadanya tuntung kalakon tuh haja. Bubuhan Banjar sa Sungai Manikan harus maulah pasadiaan awal cagar mahadapi paparangan tabuka cara bahahadapan, nang masanya jua harus jadi bapanjangan. Kada batunggal manatang PKM haja, paparangan nang salajur manjadi paparangan isu pakauman wan ugama. Amun hudah ujar hidin dinto tih tarukui kadanya kana disalajurakan pang. Alang-alang bamandi darah baik dihabisakan hampai katitikan nang paampihan………

Mantangan hudah taulihi katuha hanyar nang datang tumatan pangkalan PKM di Sungai Galah, Tanjung Tualang. Garumbulan PKM Markas Sungai Tungko magin mabala-bala, mambalas dandam napa kalo. Marata kampung urang nang bapaparakan awan Sungai Tungko habis diudaki, harta banda dirabuti, anak dara, bini urang kada bakiraan mana nang pina wani malawan alamat tajalukup pang jadi sasaran pilur MK5. Paribasanya kakanak halui nang rahat dipukongan lagin ai taumpat jadi kurban matan kadada maras banar. Kada cukup awan nang kalakon tutih marata surau pulang mandah disalakuti. Pajuangan kamardekaan tahi palat ai mun kadamia!

“Hampai am hudah saat wan kutikanya warga ku barataan ai…… Karana Allah wan Rasulnya…….diaku istiharakan Fisabilullah…… Allahuakbarrr!” Siwara Patuan Guru Hj.Bakri batakbir saling hangkuian. 

“Allahuakbar……. Allahuakbar…… Allahuakbarr !!!,” ujar bubuhan Banjar manyahuti takbir.

Gilir bubuhan Malayo nang mangganae pakampungan di pinggir Sungai Perak nang batuhuk kapiasatan angkara kajahilan PKM hudah mandangar habar nang bubuhan Banjar mambunuh garombolan PKM di muhara Bandang DO. Manaikkan sumangat juang bubuhannya. Bilang bapuluh bubuhan Malayo mandapati Patuan Guru Hj. Bakri bainta ilmu paparangan kanu hidin. Walau dimapa gin papasingnya dinginumi banyu garangsang jua am aleh hidin. Ninto gin hudah mayo mayakinakan urang Malayo nang bajanji cagaran sasamaan manyarang PKM di Sungai Tungko.

Bubuhan Banjar pulang sabarataan sabulat siwara katuju malantik Acil cucu Patuan Guru manjadi Khalifah Fisabilullah, walau rahat anuman tagal ilmu hudah hibak di dada napang nang tapasihulnya lagi tantu pada banar ah!

“Dangar, dangar barataan..........isuk imbah subuh kita bagarak manyarang markas si haram jadah di Sg.Tungko…….Allahuakbar!!!,” ujar si Acil mahabarakan.

Ari magunai tatarauan, imbah solat subuh awan bamakani pupuluran sahadanya, bubuhan Banjar nang cagar tulakan manyarang markas PKM papasingnya siap bapakaian saraba putih, sulindang mahabang malilit pangawak, laung dinto jua mahabang marikit di kapala.parang bungkol carirapan. Bah, pakaian tutih ginai hudah asa mambari marma. Diitihi balum lagi badaing bahahadapan bilang maburinjing pang bulu awak. Talah haja bacaan doa salamat aleh Patuan Guru, gadabusan am barara maampahi Sungai Tungko.

Dasar kada siapa nang hingkat manduga, rupanya bubuhan garumbulan PKM hudaham barayam mahadangi kadatangan bubuhan Banjar, kaya hudah bajanji ha lah hai. Palumpongan raifel MK5 batatingan tantan, jarigi barikitan dikakatikan cagar basapur pang pilur uhus sindawa satumat lagi.

Patuan Guru Hj.Bakri kada sing rangkatan di atas surau Parit 8 aur babacaan pang hidin. Pada Pakacil Sukri jua am nang bahanu pina ulang alik karumah bajuuk mahawasi anak bini warga Banjar nang di tinggalakan mahadapi Fisabilullah.

“Fisabilullah…………Laillahailalla.........Alahuakbarr!!!,” hingkau si Acil sabagai Khalifah tanda paparangan hudah bamula.

“Laillahailallah…………………,” mandarau pang siwara bubuahan Banjar bakalimah kada bapuputusan. Imbah tutih napangada ah, bilang kaya banyu hujan am kalingungan pilur uhus sindawa tarabangan muntah tumatan di palumpongan. Garumbulan PKM bacacangangan papasingnya, napang kadada saikung-ikung bubuhan Banjar nang dihinggapi timbakan. Kada sadar bubuhan Banjar bilang sajangkauan jua am paraknya lawan saurang. Labaram, galabukan mata parang bungkol maancap manimpas, marawis sakahandak ham. Sinjata burmapi nang diunggahakan banar aleh garumbulan PKM tutih nyata kada bamaana lagi ayungannya diulah panangkis timpasan bubuhan Banjar banarai. Cakada katangisan amun manariap sapadangsanakan si Kandal Larap tatawa karamian manarima habuan mandian di banyu habang. Lanah am markas ganal PKM Sungai Tungko diaburakan bubuhan Banjar sa Bandang DOan. Papasingnya baju silawar bilang hingkat diparah jutuk dibasahi darah satro si haram jadah!

“Allahuakbarrrrr,” takbir si Acil khalifah parang bungkol tanda manyuruh bamandak kanu bubuhan Banjar barataan. Badampar am mayat, mahabang am darah mambasahi bumi Sungai Tungko. Walau dimapa gin lima ikung katuha garumubulan PKM talapas bukahan maninggalakan wadah paparangan.

Bukah kada sabarang bukah, PKM nang kandal dalam pajuangan salagi pandandam cakadanya mahija akan kaitu haja. Kada sawat saminggu imbah patampuran di Sungai Tungko tutih barara am baasa datangan tumatan marata pinjung Pos PKM di daerah Hilir Perak maampahi Sungai Manik. Patamuan kali nang kadua lagi taruk, kada satakat raifel MK5 haja sinjata barat Brand Gun (Musingan jar sambatan Banjar) batuyuk bom tangan nang ilah buah jambu karatukul ninto jua bilang bapati-pati. Walau dimapa gin saganal kalingking jarigi kada manuhurakan sumangat bubuhan Banjar sa Sungai Manikan. Nyatanya salain pada parang bungkol kalimah “Lailahailallah………Allahuakbar” ninto pang dipingkuti jadi sinjata utama bubuhan kita. Paparangan batarusan, gilir nia maka am cakada kawa di tuntungakan sahari kaya sarajin. Dasar hudah manjadi syarat ilmu Patuan Guru Hj.Bakri napa, walau satro rahat baamuk bahimat mun hudah sampai kutikanya tapaksa di tinggalakan pang, siapa nang wani maingkari syarat tutih alamat mancilaka ka diri.

Acil khalifah parang bungkol Sungai Manik hanyar haja mahingakauakan kalimah “Allahuakbar” mananda akan wayah kutika bamandak hudah sampai hagan arinih. Kaya sarajin para pajuangan sabilullah bakumpul barataan hidin mangira maminandue saban ikungan kaluko ada nang takorban atanapi nang magun manarusakan patampuran. Suah haja bajadian saikung Banjar kadada di dalam himpunan tutih. Malihat dangsanak saurang hudah kadada, si abang balaluan babulik manyasah kaampah satro kagarigitan napa hidin maingakari syarat, imbahan kada bulik lagi badua badangsanak!

Ganap sabulan paparangan Sabil di Sungai Manik balum jua bakasudahan. Bilang batuyuk hudah mayat garumbulan PKM gulimpangan lamun hasrat PKM sasain kandal saban hari kagancangan anggota ditambahai, bajurut datangan tumatan di mana-mana kah cakada bakatahuan ham. Dalam pada itu tih pulang, garumbulan PKM nang di Subarang Perak magin baiya manyiksa, mambunuhi urang kampung Banjar, Malayo di Kampung Gajah awan Balun Bidai batuhuk kapiasatan. Bubuhan Cina maka am canangan diudak paribasanya digampak gin cakada suah. Bah, matan diharagu banar. Kalakon ninto pang cara rigat PKM nang batujuan malamahakan sumangat juang Sabilullah bubuhan di Sungai Manik.

Tinjau bilang barucau batuhui kada sing rantian basanjaan di higa rumah Patuan Guru Hj.Bakri.

“Mun habar baik bawa baparak, habar buruk bawa bajauh …..tinjau ai,” ujar. Kaitu pang masin sambatan nang tutuhanya pabila tinjau kuciakan wayah ari sanja. Dasar banaran, imbah solat isyak malam hintutih………….

“Asalamualikum!!!,” ujar siwara mambari salam di halaman surau. Badarau sahutan manyambut salam aleh bubuhan nang di atas surau. Sakali dijanaki aleh Patuan Guru balajuran badadas am hidin manuruni ka tanah laluan maragap sambil mangabuk balakang

“Salamat datang ading ku ai,” ujar. Bubuhan nang lain magunai tarangakan kada nang pinandunya napa. Masmuda, ading Patuan Guru Hj.Bakri sapakawan nang hanyar haja sampai tumatan di Batu Pahat. Napang ngada ah pada batimbai am si Acil kasukaan badapatan paninian mamarina nang kada kakurang jua haratnya, ai bacara urang sapa adingan kalo kamanang tatumpahnya!

Paparangan di Sungai Manik rahat rarancakannya, kaadaan di Balun Bidai awan Kampung Gajah sasain ganting napang mun saban hari garumbulan PKM aur baulah pasal haja.

“Kada magan dihijaakan, matan mambala-bala banar tukohnya amun kadamia,” siwara garunum Patuan Guru Hj.Bakri bainguh sarik. Satu kaputusan hudah ditarukuie haja aleh para pajuang Sabilullah. Masmuda maambil alih manjadi Khalifah manganti Acil di Sungai Manik. Patuan Guru Hj.Bakri wan Acil cagar turun ka Balun Bidai salakasnya. Wafak sulindang habang diulah baasa hagan bubuhan di Subarang Perak. Salah saikung tukang tulis kalimah Allahuakbar di Sulindang Habang tutih taumpat bangaran Asmuni.

Hj. Asmuni, tukang tulisi kalimah Allahuakbar di Sulindang Habang.
Rahat maingkuti tungkat paninggalan Arwah Patuan Guru Hj. Bakri

Kali tatambaian si Masmuda mangapalai pajuang Sabilullah di Sungai Manik nyata banaran kada kakurang jua haratnya. Satro nang galaduman manimbak baampah ka atas, pilur bahamburan kaya banyu hujan malayang manampur angin puang. Panglihat garumbulan PKM musuh di hadapan bilang tinggi-tinggi kaya batang gatah tuto pang palumpongan sindawa aur batatingan ka atas haja. Wayah hitu lah bubuhan pajuang Sabilullah marawis, manabasi satro kada sawat lawas bamula am lingai padang patampuran. Walau dimapa gin satro nang rabahan takana timpasan tutih banyak nang manyambat ALLAH ujar. Pabila dijanaki imbaham cakada lain pada Malayo awan Banjar nang hudah jadi pajuang garumbulan PKM. Di mapang kawa diliung-liung bacara pakaian PKM samunang haja pang. Para pajuang PKM magun haja dagil, kada maarti sambatan putus asa, manyalajurakan pajuangan sambil mahadangi bantuan anggota tumatan di Sungai Karang subarang Teluk Anson. Mandakannya Tuhan kada maizinakan, tungkang nang sarat mambawa garumbulan PKM karam di panangahan Sungai Perak kada jauh wan Pulau Galagak intang palabuhan Teluk Anson. Tadayau garumbulan Cina Kominis nang kada bisa bakunyung tingalam batu mati lamas kada sawat bajuang. Garumbulan PKM Malayu awan Banjar banyak jua nang salamat bakunyung ka Pulau Galagak. Caka tida alamat sasama Islam am cagar bahantup di Sungai Manik. Sasungguhnya Tuhan lagi maha mangatahui. Pahabaran nang malamahakan para pajuang PKM ahirnya ranap samuyaan ditangan bubuhan Banjar di bawah pimpinan Masmuda Sulindang Habang tumatan di Batu Pahat, Johor.

Kisah Sabilullah di Balun Bidai awan Kampung Gajah, Malayo, Banjar nang bagana kampung di sakitaran, banyak nang hudah larian kadalam hutanan maninggalakan rumah, napang amun kominis sasain mangila batimbaki rumah urang mambabi buta. Maamuk lakonnya, baamuki lawan urang nang kada tahu di habar sagan nangapa kuang. Lain pulang bubuhan Cina nang bagana di sakitaran tutih. Bilang saratus paratus hudah nang manyukung pajuangan PKM mantangan kada diapae napa, kafir dasar haram jadah!

Patuan Guru Hj.Bakri, Acil awan Emoh salamat sampai manyubarangi Sungai Kinta ka Kampung Changkat, Bayas, Balun Bidai. Kada di sangka bubuhan kita di sia kada kakurang jua waninya bacara katurunan pahatian wadi haja jua di napa tuh ai. Acil ai pulang nang jadi Khalifah surau Changkat Bayas markas pajuang Sabilullah di Balun Bidai. Sulindang awan laung habang bawaan tumatan di Sungai Manik dibagiakan saurang sahalai. Pariannya ada nang baisian wafak saurang dibanarakan haja dipakai jua, cakada batangatan.dasar kaitu pang banjar walau satinggi mana ilmu di dada lamun ilmu urang tatap diharumati namun anggaran mawada, mahapak kada bangsa Banjar ngarannya!

Siang malam di tabing Balun Bidai aur siwara sindawa galaduman haja nangapa kah nang ditimbaki garumbulan Cina kominis tutih cakada karuan habar jua. Babunuhan sama saurang, manyiksae urang bilang ninto pang gawian, sapalih tih batujuan mangampak manada akan kominis magun haja lagi gancang walau hudah kacundang di Sungai Manik. Bah, matan mambari garigitan banar!

Pamugaan bilang manujuh puluh ai warga bubuhan Banjar nang sangup maumapati Sabilullah, mana nang pamburist dibariakan haja batinggal mahawasi anak bini bubuhan nang cagar tulakan manyarang markas PKM di tabing Balun Bidai. Patuan Guru Hj.Bakri tatap kaya sarajin aur babacaan manyaurangan di atas surau, sampai saat awan kutikanya labaram gadabusan para pajuang Sabilullah malangah manuju sarang PKM di tabing Balun Bidai.

“Lailahailallah…………Allahuakbar!!!,” bamula am parang Sabil di daerah Kampung Gajah, Perak. Khalifah Acil nang magun anuman hudah babulan mahadapi satro di Sungai Manik. Darah saban kalian bilang karing di pangawak. Wadah patampuran matan diulahnya kaya tampat pamainan. Macal napa baigal-igal manahani timbakan Cina PKM di tabing Balun Bidai, mampiulah sasain garigitan garumbulan Cina kominis. Ditimbak kada mambari bakas sahama-hama napa. Bubuhan satro magin barapat ka para pajuang Sabilullah…

“Timpasssss!!!,” ujar Acil bakuriak saling hangkuaian. Napangada ah calirapan ai pulang parang bungkol mandi di banyu habang.

Paparangan di Balun Bidai malahirakan lagi saikung wira Banjar nang bangaran Mawi pagustian parang bungkol nang bagalar si Kajang Rungkup. Hidin mun bahadapan wan musuh cakada suah baantara lagi basadinan marungkup laluan manyumbalih tantan, bujur kaya manyumbali gulu lambu nang asa hiran tih pulang, satro nang hudah kana rungkup langsung lamahan kada bamaya malawan, tuto pang apuah parang bungkol si Kajang Rungkup tutih. Tuntung paparangan Sabil di Balun Bidai si Acil mandapat galaran “Acil Wani.” Sambat haja ngaran hidin, bubuhan kita Banjar bilang pinandu barataan.

Haragu kada sabarang haragu, haragu ada sipatan, warga Cina nang banyak bagana marata daerah Kampung Gajah hudah bamula pina kulibian muha pabila badapatan awan bubuhan Malayo. “Ai marga nangapa pulang maka kadamia, paparangan sabil saja di piulah aleh bangsa Malayo nang banyak manjurus ka pakauman, rancangan cagar mahapusakan bangsa kafir (Cina) satanah Malayoan, ninto tujuan nang sabujurannya, purun lah Tuan-Tuan mangorbanakan diri wan mahija akan bangsa saurang hancur lanah dilincai Malayo?.... Tantu pang kadada nang riginya kalo, nah napang sarana dihadang lagi, jum kita basatu, kita tantang hampai katitikan darah panghabisan!”. Dinto pang bunyi siwara PKM saban kalian wayah bakempen kanu warga Cina di marata palusuk Kampung Gajah. Bubuhan warga Cina nang hudah marasa tahutang budi marga salawasan diindungi, diharagu sabaiknya aleh PKM, ayungannya barataan katuju bajuang angkara ugama, bangsa saparuhungan napa.

Warga Cina sabuyutan cakada tahu limis bibir PKM ada sipatan. Mawalohi hagan tujuan saurang, manyaung Cina awan Malayo angkara handak mambalas dandam, napang amun bilang rawak hudah garumbulan PKM kacundang ditangan bubuhan Banjar.

Galo am warga Cina saumbunan mahimpunakan sarabanya kaparluan, parang ganal, parang cingkuk, kayu pangandar tampinis awan sahadanya ham cagar paparangan napa. Pariannya tapampah awan malayo kada bakiraan halui tuha habisakan pang samunyaan. Ujar!. Bah, matan lagi cakah tukohnya mun kalakon nia.

Patamuan cara bahahadapan antara para pajuang Sabilullah lawan warga Cina, garumbulan PKM di pinggir Kampung Sungai Galah gilir nih kada kakurang jua laranya pada nang sudah-sudah. Bilang asa katuran hudah tangan warga bubuhan Banjar barataan angkara talalo kaancapan mailai parang bungkol, baju silawar papasingnya matan kawa diparah jimus awan darah satro. Walau badampar hudah nang matian lamun kada jua lagi rawak, magin pina manjarau ada am maitihi bubuhan nang sasain limpih kapanatan tutih.

“Allahuakbar!!!.” Hingkau si Acil talo kali batakbir tanda manyuruh barataan baundur satumat pahadangan malapangakan pangawak awan manyusun kiraan lain. Maitihi para sabilullah bamula baunduran tutih, bah warga Cina gigir kancahungan sambil mauyati zikir Lailahailallah.

“Lailahailaiit………Malayo kasi habitt!!!,” ujar. Pangrasa hudah manang banar napa.

Mawi si Kajang Rungkup nang hudah hilang sabar pabila mandangar zikir dihulutakan kalakon ninto basadinan babulik manyasah maampahi satro kasarikan. Sayang hajat hidin cagar marungkup baasa kada kasampaian, napang amun bariti pilur musingan hinggap ka awak marga timbakan garumbulan PKM nang hudah basadia haja napa. Mawi tajumpipir laluan taampar rabah .

“Habisam Mawi!!!,” ujar bubuhan Banjar marista papasingnya.

Cakada sawat 10 minit imbah tutih, Mawi nang hudah bapangsar di atas tanah tapanyur maarit kasakitan laluan badiri ai baasa pulang, tagal magunai pina bakipuh mampapaie ripihan pilur nang marikit bilang papak saawakan.

“Akai aku…….akai aku….akai aku!” ujar hidin sambil bukah maanak mamaraki bubuhan Sabilullah nang rahat tarangakan, si Mawi nang di sangka maut kalinya magunai hidup.

“Bah asa mambarangat Cil ai………..manggisit mandah aku kakak Emoh ai nah!,” ujar hidin baa’adu. Khalifah Acil wani mambahak tatawa kada tahan lilihan, nang matannya kaganangan …. “akai aku, akai aku” tutih pang. Lihum bapair si Emoh sambil mangipasi si Mawi nang tangah kahangatan tagal hingkat haja lagi bahuhulut dasar Banjar di napa tuh ai.

Mawi amun balum sampai ajal saja taguh tahan timbakan banaran, kada sakali dua hidin bakipuh kadamia. Wayah jadi Home Guard maeskot tuan lombong bijih urang putih Changkat Tin, suah kana ambush Bintang Tiga rahatan di atas Loko (karetapi halui paangkut bijih timah), babaya maitihi tuan urang putih tutih mati kana timbakan. Imbah dilapas hidin raifel sasahi ai lagi kominis tutih wan parang bilang malima ikung jingkar kana tungkihan si Kajang Rungkup. Damini tahu am ada jua kah nang anak mawarisi ilmu hidin tutih.

Ari hudah sasain landung, para pajuang Sabilullah tapaksa maninggalakan wadah pajuangan, saat awan kutika bamandak hampai napa hudah. Bubuhan subalah satro mangunai karahongan mambawae kalahi tanda kada puas hati, imbah dihijaakan ranai. Mawi nang magin ringkutan saawakan ditandu maampahi bulikan.

Pahadangan tutih bubuhan warga Malayo nang datangan tumatan di Kampung Gajah magunai pina barara mandapati Patuan Guru Hj.Bakri di surau Changkat Bayas. Cakada sawat sapuloh ikung sako nang taulihi sulindang habang, bacara tatinggal nitu haja ya am, kada hingatai. Walau dimapa gin bubuhan Malayo ninto tih barataan ai hudah dinginumi hidin awan banyu garangsang. Pasan hidin amun kawa habisakan pang sagala katurunan si Cina kafirun sa Kampung Gajahan. Ujar!

Dasar bajadian banaran, kada sia-sia pambarian Patuan Guru, cakada sawat taka isuk hudaham gigir gampar bubuhan Malayo mambunuhi Cina di Kampung Gajah, dimana haja ada tadangar kadiaman Cina bilang rata pang diaburakannya. Kaya warga Malayo nang di Kampung Gajah nia matan wani-wani, banyak nang hudah manuntut ilmu Banjar napa. Angkara si Ali Amin juhara dali pang nang badagang ilmu kanu bubuhan Malayo di situ tih. Napang mun pangulir bagawian kaya urang, aur manjuhara tantan, pabila kada sing duitan ilmu nang dijuali. Bilang batuhuk digusarai aleh Acil wan Emoh mamarakani bakalahian. Hudah kasupanan, madam maninggalkan Balun Bidai satatayuhnya pang kalo ah, kada tadangar habar lagi.

Para Pajuang Sabilullah hudah talo hari manyigarakan pangawak, esuk papagian cagar tulakan baasa manyarang satro di pinggir Kampung Sungai Galah. Amun manuruti firasat Patuan Guru Hj.Bakri paparangan isuk harus nang paampihan ujar. Warga bubuhan Banjar barataan batuhuk hudah mambujuk, manangati Mawi nang magun pina gagaringan sarana umpatan. Urang nang bapahatian kandal kaya hidin ninto cakada nyanyamanan diguloki.

“Napa garang pamburisit banar ah diaku nia tih!,” ujar mamburangsing. Sapatangan tutih aur basilat haja maingatakan langkah 12 bawah Kuntau Banjar, cagar marungkup bahimat pang kalo esuk. Saraba ngalih pariannya ditinggalakan urang mauhaja sako mangunyur manunti manyaurangan. Imbah diinggihakan ranai.

Zikir Lailahailallah kada bamamandakan, satro nang tantan bahadangan bilang barayam kababanyakan.

“Fisabilullah Allahuakbarr!!!.” Hingkau si Khalifah Acil wani sambil baduhulu manyasah mamaraki hahantupan, napangada ah pada kalintingan am bunyi wasi baraung. Warga Cina tutih kada kakurang ah jua, bamacam kabisaan ai takaluaran bacara ma antara hidup wan mati pang. Nang hudah taampar tia taampar, nang balukaan kada kakiraan. Rahat rarancakannya, warga Cina pinda palingauan barataan, napang mun bubuhan Banjar langlam kada kaliatan lagi saikung-ikung. 

Labaram parucauan….Lailahilait…..malayo potong habit banaran tukohnya. Garumbulan PKM nang mamintar aur balukup di marata pinjung balara manyasahan. Galahakan tatawa asa manang banar hudah napa.

Arai satumat, matan kada di sangka ham, basadinan bariti parang bungkol tarabang saurang manimpas, marawis, manyuduk, cakada kailakan amun baracap datangnya kaya banyu hujan. Baah darah Cina am Kampung Sungai Galah gilir nih. Bajurut garumbulan PKM bukahan maampahi hutan Tambuh. Kada magan dihadang lailailait Cina sudah potong habit.

Di mapang parang hingkat tarabang saurang amun kadada kudrat wan iradat nang mangarakakan. Sabujurannya bubuhan kita Banjar jua ai nang bahimat manimpasi Cina tutih. Tagal kada kalihatan bacara hudah di alimul gaib napa.

Sumangat kawanian urang Banjar umpat manaikkan sumangat bubuhan urang Malayo di marata tampat. Habis pang ranap pakampungan Cina di sapanjang Sungai Perak awan Chenderong Balai mandah kana salukuti. Dandam Malayo nang hudah batuhuk kapiasatan salawasan dalam ganggaman kominis. Imbahnya Cina ranap sa Kampung Gajahan, garumbulan PKM nang magun hidup bukahan baasa ka dalam hutanan. Hanyar datangan askar upahan British urang Punjab maamanakan Sungai.Manik awan Kampong Gajah. Hampai damini magunai Kampung Gajah kadada baisi Cina.


Patuan Guru Hj.Bakri, 57 tahun bulik ka Rahmatullah di Makkah tanggal 26 September 1950. Jasad sidin dimakamkan di Pakuburan Ma’ala, Makkah. Arwah suah bapadah, si kafir lakanat nia tantan satro kita pang hampai ka ahir zaman.
Patuan Guru Hj.BakriSUNGAI MANIK BAMANDI DARAH

Tukang kisah : Nilasakunta

Tukang gambar : Waw
Tukang edit: Busu Acil
Tukang edit akhir/web: samprong

Warga XPDC SMBD bagambar di hadapan rumah Hj. Abdul Kadir di Parit 8,
Sungai Manik. Di atas tanah nginilah andaknya rumah asal Patuan Guru Hj. Bakri